REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VAMOS.TEAM

(obowiązujący od 01.03.2021 r.)

§ 1 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazanym terminom pisanym w treści Regulaminu wielką literą, nadaje się następujące znaczenie: 
  1. Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę o dostarczenie treści cyfrowych;
  2. Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.);
  3. Konsument” – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
  4. Materiał” – opublikowana w Serwisie przez Usługodawcę treść cyfrowa w postaci materiału audiowizualnego (np. filmu instruktażowego), który jest dostępny dla Klienta
   w ramach Usługi Dostępu;
  5. Newsletter” – Usługa polegająca na cyklicznym przesyłaniu przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail, informacji o Materiałach, promocjach, nowościach w ofercie Usługodawcy oraz wydarzeniach i działalności Usługodawcy, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j.);
  6. Okres Dostępu” – określony w chwili złożenia Zamówienia przedział czasowy, w którym Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi Dostępu;
  7. Opłata” lub „Cena” – określona w chwili złożenia Zamówienia kwota pieniężna wyrażona w walucie polskiej, którą Klient zobowiązany jest uiścić za Usługę Dostępu;
  8. Quasi-Konsument” – osoba fizyczna, która zawarła z Usługodawcą Umowę lub Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, jednak poza zawodowym charakterem tej działalności, wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, określanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
   o Działalności Gospodarczej;
  9. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin Serwisu;
  10. Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://vamos.team, wraz ze wszystkimi podstronami;
  11. Umowa” – umowa o świadczenie Usług zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu, w sposób opisany w Regulaminie. W przypadku Umowy zawieranej między Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem lub Quasi-Konsumentem, Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta;
  12. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych” – umowa zawierana między Usługodawcą a Klientem przy wykorzystaniu Serwisu, w sposób opisany w Regulaminie, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta Usługę Dostępu w Okresie Dostępu, a Klient zobowiązuje się uiścić Opłatę za Usługę Dostępu. W przypadku Umowy zawieranej między Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem lub Quasi-Konsumentem, Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta;
  13. Ustawa o Prawach Konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 t.j.);
  14. Usługa” – wskazana w § 3 Regulaminu usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu; 
  15. Usługa Dostępu” – odpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, polegająca na udostępnieniu Klientowi możliwości odtwarzania wybranego Materiału w Okresie Dostępu;
  16. Usługodawca” – Katarzyna Żołnowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Vamos Team Katarzyna Żołnowska” pod adresem ul. Górczewska 222/170, 01–460 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 7742967787, numer REGON: 367467676;
  17. Użytkownik” – podmiot, który zgodnie z przepisami prawa jest zdolny do zawarcia Umowy, na podstawie której korzysta z funkcjonalności Serwisu opisanych w § 3 Regulaminu;
  18. Użytkownik Zarejestrowany” – Użytkownik, który dokonał rejestracji konta w Serwisie w sposób opisany w Regulaminie;
  19. Zamówienie” – oświadczenie woli zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych składane przez Użytkownika Zarejestrowanego za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w Serwisie. 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług oraz Usług Dostępu za pośrednictwem Serwisu, tryb zawierania Umów oraz Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych, jak również prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych i Klientów. 
 2. W zakresie w jakim Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j.). 
 3. Serwis jest prowadzony i administrowany przez Usługodawcę. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie każdemu Użytkownikowi. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kursy@vamos.team

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:
  1. umożliwienie Użytkownikowi wyświetlania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tzn. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji konta w Serwisie i logowania), w tym zapoznania się z opisem Materiałów oraz informacjami dotyczącymi zasad świadczenia Usługi Dostępu – Usługa jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji konta w Serwisie i logowania;
  2. umożliwienie Użytkownikowi przesłania zapytania do Sprzedawcy przy wykorzystania elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na odpowiedniej podstronie Serwisu – Usługa jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji konta w Serwisie i logowania;
  3. umożliwienie Użytkownikowi subskrypcji Newsletter przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na odpowiedniej podstronie Serwisu – Usługa jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji konta w Serwisie i logowania;
 2. Umowa o świadczenie Usług wymienionych w ust. 1 powyżej zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL Serwisu (lub którejkolwiek z powszechnie dostępnych podstron Serwisu) i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newsletter, klikając w przycisk służący do rezygnacji zamieszczony w każdej wiadomości e-mail przesyłanej w ramach Usługi Newsletter lub przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu
 3. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość rejestracji konta w Serwisie. Rejestracja konta w Serwisie następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego na odpowiedniej podstronie Serwisu oraz potwierdzenie zgłoszenia rejestracji przez kliknięcia w link aktywacyjny, który został automatycznie przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Jeżeli Użytkownik zarejestruje konto w Serwisie, Usługodawca świadczy w ramach Serwisu dodatkową Usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu utrzymanie konta w Serwisie, w ramach którego Użytkownik Zarejestrowany ma zapewnioną możliwość przechowywania swoich danych teleadresowych oraz danych dotyczących historii złożonych przez niego Zamówień – Umowa o świadczenie Usługi opisanej w zdaniu poprzedzającym zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Użytkownika rejestracji konta w Serwisie (zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3 powyżej) i może być rozwiązania na zasadach opisanych w ust. 5 poniżej.
 5. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie, bez podania przyczyny, rozwiązać Umowę składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu, bądź usuwając konto z poziomu panelu zarządzania kontem dostępnego na odpowiedniej podstronie Serwisu. Usunięcie konta przez Użytkownika Zarejestrowanego nie spowoduje usunięcia danych o historii złożonych przez niego Zamówień, które Usługodawca jest uprawniony przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z zawartych Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych. Usługodawca może rozwiązać Umowę w ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowień Regulaminu, składając Użytkownikowi Zarejestrowanemu oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Użytkownika Zarejestrowanego podany przy procedurze rejestracji konta w Serwisie.
 6. Usługi wymienione w niniejszym § 3 świadczone są przez Usługodawcę bez konieczności uiszczania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

§ 4 Warunki korzystania z Serwisu i Usług Dostępu

 1. Korzystanie z Usług, w tym założenie konta w Serwisie oraz złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu, wymaga od Użytkownika spełnienia następujących minimalnych wymagań:
  1. połączenia do Internetu;
  2. dysponowania przez Użytkownika urządzeniem z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP lub nowszym;
  3. dysponowania przez Użytkownika urządzeniem z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową (np. Microsoft Internet Explorer lub Google Chrome), z włączoną opcją obsługi okien wyskakujących (pop-up) oraz z włączoną opcją akceptacji plików cookies;
  4.  posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Do korzystania z Usługi Dostępu konieczne jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań określonych w ust. 1 powyżej. W sytuacji, gdy korzystanie z Usługi Dostępu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te zostaną wskazane w informacji dotyczącej zasad świadczenia Usługi Dostępu. 
 3. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym oferowanych za jego pośrednictwem Usług, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest wprowadzanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie. Użytkownik nie może złożyć Zamówienia anonimowo, ani pod pseudonimem. 

§ 5 Składanie Zamówień i Usługa Dostępu

 1. Wszelkie informacje o Materiałach i Usłudze Dostępu zamieszczane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych. 
 2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za wyjątkiem przerw technicznych serwisu.
 3. Złożenie Zamówienia przy użyciu elektronicznego formularza dostępnego na odpowiedniej podstronie Serwisu jest dostępne tylko do Użytkowników Zarejestrowanych i wymaga co najmniej:
  1. dokonania wyboru Materiału i dodania go do elektronicznego koszyka;
  2. podania danych niezbędnych do zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych;
  3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Serwisie;
  4. akceptacji Regulaminu – poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki;
  5. wyrażenia zgody na rozpoczęcie wykonywania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przed upływem okresu na odstąpienie od tej umowy i w konsekwencji akceptacji utraty prawa do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych – poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryk;
  6. kliknięcia pola „zamawiam i płacę” lub „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub pola o podobnej treści udostępnionego na odpowiedniej podstronie Serwisu.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik Zarejestrowany powinien postępować zgodnie z komunikatami oraz wskazówkami widocznymi na odpowiednich podstronach Serwisu w trakcie wykonywania procesu Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika Zarejestrowanego, Usługodawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji przesyłając do Użytkownika Zarejestrowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość e-mail. Usługodawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji, w szczególności, gdy (i) Materiały będące przedmiotem Zamówienia są chwilowo lub trwale niedostępne, (ii) wystąpi w Serwisie błąd dotyczący przedmiotu Zamówienia, w szczególności błąd co do ceny Materiału lub błąd co do opisu Usługi Dostępu.
 6. Z momentem doręczenia do Użytkownika Zarejestrowanego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia między Usługodawcą a Użytkownikiem Zarejestrowanym (Klientem) Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.
 7. Usługodawca przystępuje do wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie bankowym Usługodawcy środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej Cenie za Usługę Dostępu zamówionego Materiału. Warunkiem świadczenia przez Usługodawcę Usługi Dostępu jest dokonanie przez Klienta zapłaty Ceny za Usługę Dostępu (określonej w Zamówieniu) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych – po bezskutecznym upływie tego terminu Usługodawca może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przesyłając informację o anulowaniu Zamówienia na adres e-mail Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnienia w obsłudze płatności dokonanej przez Klienta.
 8. Wykonanie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polega na świadczeniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Dostępu w Okresie Dostępu. W ramach wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej i pełnej licencji na korzystanie z Materiału (stanowiącego przedmiot Zamówienia, a w konsekwencji Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych), bez ograniczeń terytorialnych,  na czas określony odpowiadający Okresowi Dostępu (określonemu w Zamówieniu), która obejmuje prawo do korzystania z Materiału na własny użytek (pola eksploatacji), bez prawa do utrwalania i zwielokrotniania, publicznego prezentowania oraz udostępniania w całości lub części osobom trzecim lub wprowadzania do obrotu w innych formach, jak również bez prawa do komercyjnego wykorzystania oraz do ingerowania w ich integralność i treść – dla uniknięcia wątpliwości, udzielenie licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w momencie  rozpoczęcia przez Klienta korzystania z Usługi Dostępu (tj. pierwszego otworzenia Materiału za pośrednictwem Serwisu). 
 9. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 8 powyżej, zawiera się w opłacie za Usługę Dostępu. 
 10. Korzystanie z Usługi Dostępu wymaga od Klienta zalogowania do konta w Serwisie. Klient zobowiązany jest korzystać Usługi Dostępu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: (i) korzystać z Usługi Dostępu w sposób niezakłócający korzystanie z Serwisu przez pozostałych Klientów i Użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Serwisu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, (ii) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim, (ii) korzystać z Usługi Dostępu z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. W razie stwierdzenia, że Klient korzysta z Usługi Dostępu z naruszeniem Regulaminu, Usługodawca ma prawo do wstrzymania świadczenia Usługi Dostępu do czasu usunięcia naruszeń przez Klienta.
 11. Po upływie Okresu Dostępu Klient traci możliwość odtworzenia Materiału za pośrednictwem Serwisu. 

§ 6 Płatności

 1. Wszystkie podane w Serwisie ceny Materiałów są wyrażone w walucie polskiej oraz zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT). 
 2. Klient powinien dokonać zapłaty Ceny za Usługę Dostępu niezwłocznie po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, a każdorazowo nie później niż w terminie 7 dni od daty od daty zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych. Usługodawca przystępuje do realizacji Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych dopiero po zaksięgowaniu zapłaty Ceny na koncie bankowym Usługodawcy.
 3. Jedyną dostępną opcją płatności w Serwisie jest płatność elektroniczna.
 4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU.
 5. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz reklamacje dotyczące Materiałów, Użytkownicy, Użytkownicy Zarejestrowani oraz Klienci mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 2. W reklamacji Użytkownik, Użytkownik Zarejestrowany oraz Klient powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu lub Materiałem.
 3. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika, Użytkownika Zarejestrowanego lub Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przysługuje Klientowi, który zawarł z Usługodawcą Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych jako Konsument lub Quasi-Konsument. 
 2. Klient może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Z odstąpieniem nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. Aby skutecznie odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych Klient musi przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie. 
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi Dostępu objętej Umową o Dostarczenie Treści Cyfrowych (tj. dostarczenie Klientowi Materiału) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy – powyższą zgodę Klient może wyrażać w toku procesu składania Zamówienia (zgodnie z procedurą opisaną w § 5 powyżej) w postaci złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Serwisie.
 4. Klient jest informowany o utracie prawa do odstąpienia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Dostępu stanowiącej przedmiot Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Materiały stanowią filmy instruktażowe dotyczące wybranych dyscyplin sportu (np. pływanie, bieganie, jazda na rowerze, itp.), które zawierają informacje i wskazówki, mające ułatwić Klientowi osiągnięcie zadowalających efektów treningowych oraz poprawienie wyników. 
 2. Materiały przeznaczone są wyłącznie dla osób zdrowych, które czynnie uprawiają wybrane dyscypliny sportu. Aktywności fizyczne promowane w Materiałach mogą stanowić ryzyko nawet dla osób zdrowych, dlatego Usługodawca zaleca, aby przed rozpoczęciem treningów (aktywności fizycznych) zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi z Materiałach, zasięgnąć opinii lekarza. 
 3. W Materiałach przedstawiono zawodowych sportowców, co Klient powinien wziąć pod uwagę przy ustalaniu swojego planu treningowego na podstawie instrukcji i wskazówek zawartych w Materiałach – różne osoby mogą przedstawić różny poziom wytrenowania, kondycji oraz zdolności motorycznych, dlatego Klient podejmuje aktywności fizyczne promowane w Materiałach z własnej woli i na własne ryzyko oraz ze świadomością potencjalnych niebezpieczeństw z tym związanych.
 4. Klient oświadcza, że akceptuje, iż aktywności fizyczne promowane w Materiałach niosą ze sobą nieodłączne ryzyko uszkodzenia mienia, utraty zdrowia, a nawet śmierci. Przedstawione w Materiałach sceny uprawiania aktywności fizycznych były nagrywane w warunkach gwarantujących pełne bezpieczeństwo osób w nich uczestniczących. W trakcie uprawiania aktywności fizycznych promowanych w Materiałach Klient zobowiązany jest przestrzegać najwyższych reguł ostrożności, przepisów ruchu drogowego, regulaminów obiektów sportowych oraz instrukcji obsługi sprzętu sportowego. 
 5. W najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu szkód na mieniu i szkód na osobie doznanych przez Klienta na skutek uprawiania aktywności fizycznych promowanych w Materiałach. Usługodawca w żaden sposób nie nadzoruje, nie weryfikuje, ani nie kontroluje sposobu uprawiania przez Klienta aktywności fizycznych promowanych w Materiałach. 
 6. Usługodawca gwarantuje Klientowi prawidłowe działanie odtwarzania Materiału za pośrednictwem Serwisu, tylko w przypadku, gdy spełnione są minimalne wymagania techniczne, o których mowa § 4 Regulaminu. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu Usługi Dostępu, będące następstwem niespełnienia przez Klienta minimalnych wymagań technicznych, o których mowa § 4 Regulaminu.
 7. Usługodawca ma obowiązek udostępnić Klientowi Materiał wolny od wad. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Materiałów w stosunku do Klientów będących Konsumentami i Quasi-Konsumentami. 
 8. Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Materiałów wobec Klientów niebędących Konsumentami lub Quasi-Konsumentami. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Quasi-Konsumentami ogranicza się do równowartości ceny Materiału i wyłącznie do szkód w postaci szkody rzeczywistej.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis oraz wszelkie zamieszczone w nim treści cyfrowe, w tym w szczególności Materiały, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 t.j.), chronione są prawami autorskimi, które należą do lub przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim, od których Usługodawca uzyskał zgodę na ich wykorzystanie.
 2. Usługodawca poucza Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Klientów, że dalsze rozpowszechnianie przez nich treści objętych prawami autorskimi bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z tych treści w ramach dozwolonego użytku osobistego lub korzystania z Materiałów zgodnie z udzieloną licencją, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Klientów jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 
  1. zawarcie i wykonanie Umowy oraz Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
  2. realizacja przez Usługodawcę ciążących na nim obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
  3. obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z Umową oraz Umową o Dostarczenie Treści Cyfrowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
  6. doręczanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ramach Usługi Newslettera, wiadomości e-mail, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Klientów są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego. 
 4. Dane osobowe Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Klientów są przechowywane w bazie Usługodawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Użytkownicy, Użytkownicy Zarejestrowani oraz Klienci mogą się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Usługodawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej Umowy lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, Usługodawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Klientów do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Klientów jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. 
 5. Uprawnienia Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
  1. prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
  3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Klientów jest dobrowolne, ale niezbędne by kontaktować się ze Usługodawcą, założyć konto w Serwisie, zawrzeć Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub zapisać się do Newslettera. 
 7. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegóły związane z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami o Dostarczenie Treści Cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – między innymi ma możliwość: 
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych; 
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem będącym Konsumentem a Usługodawcą;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
  4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient będący Konsumentem może znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych i Klientów w zakresie praw przez nich nabytych na podstawie Regulaminu – zmiany obowiązują od daty publikacji zaktualizowanego Regulaminu w Serwisie. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania za pośrednictwem Serwisu akcji promocyjnych oraz do zmian cen Materiałów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów, w tym w szczególności warunków Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Wszelkie ewentualne spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę – postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów i Quasi-Konsumentów. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 t.j.). 

Copyright © 2020 Vamos Team


Polityka Prywatności


Regulamin